ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลงานและเกียรติยศ
ผลงานที่ 1 ...................
ผลงานที่ 2 ..................
ผลงานที่ 3 .................
ผลงานที่ 4 ...................
ข่าวสารกิจกรรม
QR Code
ITALogo1

ขอเชิญท่านข้าราชการตำรวจที่ทำงาน
สน.ตำรวจไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมประเมินแบบ  IIT  บุคคลภายใน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหน่วย

ขอเรียนเชิญ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ร่วมประเมิน OIT สำรวจความพึงพอใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ
สน.ตำรวจไทย

เชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมประเมิน EIT เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริต สน.ตำรวจไทย

ที่ตั้งสถานีตำรวจไทย / ถามตอบ / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น