วิสัยทัศน์

บริการเป็นเลิศ
เทิดไว้ด้วยการอำนวยความยุติธรรม
นำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาสู่ประชาชน
จังสังคมให้เป็นระเบียบ

พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฏหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร